Baza Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

BUR to platforma informatyczna, na której publikowany jest zbiór ofert usług rozwojowych: szkoleń, e-learningu, doradztwa, coachingu, czy studiów podyplomowych. Zadaniem bazy jest  zapewnienie dostępu do informacji na temat dostawców
świadczących usługi rozwojowe. Przy pomocy platformy instytucje szkoleniowe prezentują oferty.

Strategia funduszy europejskich na lata 2014-2020 określa, iż dostawcami usług rozwojowych  mogą być wyłącznie podmioty zarejestrowane i zweryfikowane przez PARP.

Usługi dofinansowane mogą świadczyć instytucje, które spełnią określone wymogi np. posiadanie wymaganego certyfikatu potwierdzającego jakość świadczonych usług.

Za pośrednictwem bazy,  przedsiębiorcy  mogą zapisać się na wybraną usługę rozwojową i skorzystać z dofinansowania.

Przydatne linki:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na osobę: zmienna kwota przeliczeniowa

Sposób dystrybucji dofinansowania: system kont przedpłaconych

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa – 80%

małe przedsiębiorstwa – 70%

średnie przedsiębiorstwa – 50%

 Angloman – posiada wpis do BUR jako Podmiot Świadczący Usługi Rozwojowe  z możliwością dofinansowania

na podstawie certyfikatu SUS 2.0.

Angloman – zaprasza właścicieli, kadrę zarządzającą oraz pracowników przedsiębiorstw sektora MŚP do skorzystania z indywidualnych oraz grupowych kursów językowych dofinansowanych do 80% na terenie woj. śląskiego.

Definicja MŚP dostępna:  https://www.parp.gov.pl/files/74/87/1155.pdf

Szkolenia przeprowadzane są w oddziałach szkoły Angloman lub z dojazdem do klienta wg. przez Państwa określonego harmonogramu zajęć.

Plan działania usługi rozwojowej Angloman:

 1. Wybór szkolenia
 2. Wybór miejsca szkolenia
 3. Analiza potrzeb szkoleniowych
 4. Analiza poziomu biegłości językowych uczestników
 5. Określenie szczegółowego programu szkolenia wraz z określeniem celu edukacyjnego
 6. Dobór trenera
 7. Określenie harmonogramu
 8. Pomoc w przygotowaniu dokumentacji projektowej
 9. Podpisanie umowy wsparcia z operatorem i zasad współpracy z Angloman
 10. Rozpoczęcie szkolenia
 11. Dostarczenie materiałów dydaktycznych
 12. Monitoring wewnętrzny szkolenia oceniający pracę trenera
 13. Określenie poziomy nabytej wiedzy na zakończenie szkolenia
 14. Wydanie pisemnego raportu uczestnikom szkolenia na zakończenie ze rekomendacjami i opisem upowszechnienia wiedzy
 15. Wydanie zaświadczenia o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej
 16. Określenie poziomu satysfakcji uczestników i przedsiębiorstwa ze skorzystania z usługi rozwojowej Angloman
 17. Rozliczenie wniosku z operatorem

W momencie rozpoczęcia projektowania szkolenia dla konkretnego beneficjenta Angloman udostępnia hasło odczytu do wewnętrznego systemu zarządzania usługami rozwojowymi Angloman dostępnego w formie pliku PDF na stronie www.angloman.edu.pl

Serdecznie zapraszamy